Zur Website der OTH Regensburg

Úvod do nauky o schodech

Scalalogie je jedním z odvětví výzkumu ze spektra vědeckých úkolů. Její existenci je nutno vysvětlit. Musí být zodpovězeny následující otázky:

Co je scalalogie?
Jak pracují scalalogové?
Koho se týká a komu slouží scalalogie?
Kdo se zabývá scalologií?

1. Definice
Scalalogie je "věda o zvláštnostech a působení schodů" resp. "nauka o schodech". Vyvinula se z výzkumu schodů, jež slouží rozličným způsobem jak praktické stavbě schodů, tak i architektuře a dějinám umění. Objektem výzkumu je způsob překlenutí výškových rozdílů konstrukcemi se stupni. Rampy k němu nepatří. Vzhledem k tomu, že je technická i umělecká tvorba výrazem lidské vůle a schopností, nestačí věnovat se pouze objektům a jejím studiím. Je třeba se zajímat i o subjekty, jež schody vytvořily, o lidi, kteří po nich stoupají. Úkolem scalalogie je probádat různorodost forem i technik a zprostředkování těchto poznatků dnešním konstruktérům schodů.

2. Způsob práce
Úzký vztah lidského stoupání po schodech s poměrem velikosti jejich stupňů znamená pro každého zkoumajícího scalaloga přesné zmapování schodů ve všech jejich částech. Přitom je důležité registrovat nejen ty schody samé, nýbrž i jejich okolí, schodišťovou chodbu i půdorys domu. Chodba i půdorys domu souvisí s funkčností schodů a ovlivňují způsob stoupání jejich uživatelů. Víme-li, že každý národ, každý kmen, v Německu dokonce každé místo, vyvinuli vlastní způsob pro stavbu pomocných konstrukcí k překlenutí výškových úrovní, je zřejmé, že existovalo množství objektů, z nichž mnohé již neznáme. Výzkum musí v první řadě zajistit stav dnes známých, historicky realizovaných objektů. Časové rozmezí sahá od dávné minulosti až do naší přítomnosti, topografické rozmezí zahrnuje všechny sídelní oblasti národů stavějících schody. Důležitá je globální rešerše, neboť moderní architektura tenduje k internacionalismu a zjednodušuje a vytlačuje lokální tradice. Zmíněná lokální specifikace je patrná především na rozměrech. Vzhledem k úzkým pozemkům, ale také vzhledem k lodním konstrukcím, jsou amsterodamské domovní schody strmější než schody v Augsburgu, jež vycházely stejně tak z obchodu. K tomu přistupují svého času velmi rozdílné měrné jednotky. Známe-li je a zkoumáme-li ten objekt detailně, je možné lokalizovat i translokované schody. V poslední normé DIN 18065 (S.ll, 9) je v půdorysných skicách vykázána tzv. oblast chůze. Nehledě na to, že člověk po schodech ne pouze jde, nýbrž stoupá a tato oblast se musí tedy nazývat oblastí stoupání, slouží tento údaj jen projektantovi k dodržení normových předpisů pro minimální nášlapnou šířku stupňů. Nemá nic do činění s linkou stoupání uživatelů schodů. Tuto skutečnou linku objeví teprve přesné scalalogické měření. Scalalogie je základním výzkumem vzájemného vztahu (interdependence) mezi člověkem a schody, mezi subjektem a objektem, mezi individuem a hmotou. Budeme-li znát celkové chování uživatelů schodů, chování malých a velkých, mladých a starých, dětí a dospělých, Afričanů, Američanů, Asiatů a Evropanů ve všech variantách, budeme schopni postavit jim adekvátní schodiště. Latentně je znám tento problém již dlouho. Vyhýbáme se mu konstrukcemi výtahů a eskalátorů. Do té doby, dokud budou stavěny schody - ať již z jakýchokoli důvodů - bude dobré, naučit se nejen techniku stavby schodů, nýbrž i analyzovat jejich partnera, jež má dílo užívat. Studujeme-li specifickou odbornou literaturu, je očividné, že nehovoří téměř nikdy o uživatelích. Stále ještě se používá Francois Blondelem v roce 1683 teoreticky definovaný vzorec poměru kroku 2š+a=65cm (=2 franc. stopy), aniž by si člověk uvědomil, že lidé vyrostli v minuých více než 300 letech do jiných velikostí. Uvědomujeme si s údivem, o kolik děti přerůstají své rodiče. Oděvní průmysl měří proto v rozmezí několika málo let tisíce potencionálních zákazníků, aby definoval vhodné konfekční velikosti. Velikosti stupňů resp. schodů zkusila definovat jen sama scalalogie.

3. Využití
Vzhledem k tomu, že je scalalogie výzkumným odvětvím, které se zabývá vzájemným vztahem (interdependencí) mezi člověkem a schody, profitují z jejích poznatků investoři a nájemníci, architekti a řemeslníci, výrobci a uživatelé schodů, umělci a historici umění, památkáři a restaurátoři, fyziologové a psychologové, antropologové a lékaři, učitelé a žáci - ti všichni mají nějakým způsobem něco společného se schody, těm všem může být nauka o schodech užitečná. Předpokladem je široká ználost a dostatečný stupeň působnosti scalalogie.

4. Zástupci scalalogie
Scalalogické ambice jsou momentálně celosvětově zastoupeny výlučně Friedrich-Mielke-Institutem pro scalalogii Východobavorské Technické Univerzity Řezno - Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, D-93053 Regensburg, Galgenbergstr. 32. Instituce zahrnuje odbornou knihovnu schodů s více než 500 tituly, odbornou knihovnu architektury s několika tisíci tituly, kartotéku s cca 15000 dokumenty z mnoha zemí, diatéku s cca 35 000 diapozitivy, četné kresby a fotografie schodů. Korespondence obsáhla dosud zájemce a odborníky ve více než 30 zemích ve všech kontinentech.